Zasady publikacji artykułów na portalu trendywenergetyce.pl

ZAKRES MERYTORYCZNY ARTYKUŁU

Portal trendywenergetyce.pl to portal publikujący artykuły ukazujące rozwój branży energetycznej i najnowsze trendy w tej dziedzinie. W związku z tym materiały przesyłane do publikacji muszą dotyczyć niżej wymienionych zagadnień:

  1. trendy w energetyce na świecie
  2. trendy w energetyce w Polsce

w podziale na następujące kategorie:

  • energetyka
  • czyste powietrze
  • elektromobilność
  • ochrona środowiska
  • utylizacja odpadów
  • ciekawostki

Autor może zasugerować redakcji w jakim dziale chciałby widzieć swoją publikację, jednakże decyzja o klasyfikacji tekstu należy do redakcji. Artykuły nie mogą zawierać treści o charakterze handlowym ani reklamowym. Powinny być mieć charakter ekspercki, problemowy lub informacyjny.

Redakcja zaprasza do przesyłania artykułów, jednak nie gwarantuje ich publikacji. Redakcja nie zwraca przesłanych prac. Artykuły i inne przesłane materiały publikowane są w serwisie nieodpłatnie. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania przesłanych tekstów, a także zwracanie ich do autorów z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień. Redakcja zastrzega sobie również prawo do nieopublikowania przesłanego materiału bez podawania przyczyny.

ZASADY PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI

Wymogiem przyjęcia artykułu przez redakcję jest spełnienie poniższych wymogów formalnych. Jeżeli artykuł nie spełnia tych warunków redakcja jest uprawniona, według swojego wyboru, do zwrotu artykułu w celu jego poprawienia przez autora lub do odmowy publikacji.

Adres na który należy przesłać artykuł

Artykuły i inne materiały do publikacji należy przesyłać na adres: info@trendywenergetyce.pl Przesłanie materiału na adres redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Język artykułu

Portal trendywenergetyce jest portalem dwujęzycznym. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim oraz angielskim. W przypadku niedostarczenia artykułu w obu wersjach językowych redakcja zastrzega sobie prawo do zlecenia tłumaczenia artykułu dostarczonego w języku polskim na język angielski i odwrotnie oraz publikacji takiego tłumaczenia pod nazwiskiem autora nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub błędy tłumacza.

Nazwisko i funkcja autora

Przesyłając artykuł należy podać pełne imię i nazwisko autora oraz pełnioną funkcję naukową lub zawodową (pełną nazwę uczelni lub instytucji, tytuł naukowy lub zajmowane stanowisko, wydział, kierunek studiów, krótką notkę biograficzną).

Zdjęcie autora

Autor powinien dołączyć swoje zdjęcie portretowe, które może zostać opublikowane razem z artykułem. Zdjęcie powinno być przesłane w wysokiej rozdzielczości. Plik powinien być opisanym imieniem i nazwiskiem autora.

Unikatowość

Publikujemy jedynie oryginalne teksty nie publikowane wcześniej na innym portalu internetowym ani w prasie branżowej. Mogą one jednak stanowić podsumowanie czy odniesienie do wcześniej publikowanych badań czy prac.

Forma artykułu

Artykuł musi być dostarczony w formie elektronicznej w postaci dokumentu edytowalnego o formacie doc. oraz dodatkowo w formie dokumentu nieedytowalnego pdf. Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman, 12 pkt., interlinii 1,5 oraz standardowych marginesów po 2,5 cm z każdej strony.

Długość artykułu

Redakcja przyjmuje artykuły o długości od 2 500 do 5 000 znaków ze spacjami. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przesyłanych tekstów.

Nagłówek/tytuł artykułu

Prosimy o nadanie tytułu zwięzłego i precyzyjnie oddającego istotę artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu.

Lead/streszczenie

Artykuł powinien zawierać akapit wprowadzający zapowiadający o czym będzie dany artykuł. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany leadu.

Struktura artykułu

Wskazane jest stosowanie akapitów, segregowanie wątków w wyodrębnionych działach.

Bibliografia

Prosimy o podawanie pod tekstem źródeł z których pochodzą dane zawarte w tekście. Teksty o charakterze naukowym, zawierające dane liczbowe, przywołujące opinie bez podania odnośników źródłowych nie zostaną opublikowane.

Materiały dodatkowe do artykułu

Ewentualne ilustracje, tabele, wykresy, zdjęcia powinny być opisane i przesłane w dobrej rozdzielczości. Niezbędnym warunkiem publikacji zdjęć jest dołączenie oświadczenia autora, że jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do zdjęcia i zezwala na bezpłatną jego publikację na portalu trendywenergetyce.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo kadrowania zdjęcia.

Przetwarzanie danych osobowych

Przysłanie pracy ze swoimi danymi na adres redakcji uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie o unikatowości i prawach autorskich

Wraz z przeslaniem artykułu autor oświadcza, że zgadza się na publikację przesłanej pracy, że nie była ona dotychczas nigdzie publikowana oraz o przekazuje prawa autorskie do tekstu i ilustrujących go zdjęć redakcji portalu trendywenergetyce.pl. Portal trendywenergetyce.pl i jego redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia jakie mogą się wiązać wykorzystaniem przez autora materiału do którego nie posiadał on praw autorskich, nie ponoszą również odpowiedzialności za prawdziwość faktów podawanych w artykule.