16.11.2020

Co nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych inwestycji oznacza dla biznesu

W dniu 18 czerwca 2020 r. weszły, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, nowe przepisy UE dot. tzw. taksonomii, tj. określania jakie inwestycje/ działania są ekologiczne i zrównoważone środowiskowo, a jakie nie. Nowe prawo jest przełomowe, bo obecnie nie ma wspólnego systemu klasyfikacji ani na poziomie UE, ani globalnym, który definiowałby jaką działalność można uznać za „zieloną”.

 

Taksonomia w kontekście inwestycji infrastrukturalnych – w tzw. przemyśle ciężkim, energetyce, sektorze chemicznym i gazowniczym itp. jest szczególnie problematyczna. Projekty w tych branżach mają szerokie oddziaływanie na środowisko. W zależności od interpretacji poszczególnych kryteriów będzie można bowiem uznać, że inwestycje w pewnych zakresach zarówno utrudniają jak i wspierają realizację celów środowiskowych. Pytanie jak interpretacja może pozwolić na ograniczenie lub wykluczenie wsparcia dla projektów tego typu.

 

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, w imieniu CBE Polska, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online: Taksonomia – nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycji, które odbędzie się 17 listopada 2020 roku, 10:00 – 14:00.

 

W trakcie szkolenia omówiona zostanie następująca problematyka:

 • Pojęcie taksonomii i najważniejsza terminologia,
 • Do jakich spółek będzie miała zastosowanie taksonomia – wskazanie jak należy to ustalić,
 • Najważniejsze obowiązki związane z taksonomią,
 • Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • Wymogi dotyczące przejrzystości,
 • Sankcje za naruszenie przepisów,
 • Poszczególne cele środowiskowe,
 • Jak taksonomia może się zmieniać w latach 2021-2024,
 • Platforma ds. zrównoważonego finansowania,
 • Relacji taksonomii z innymi aktami prawa UE,
 • implementacja taksonomii w Polsce.

Taksonomia, będzie miała w praktyce zastosowanie do wielu podmiotów, m.in.:

 • spółek giełdowych,
 • dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branży, które podlegają obowiązkowi publikacji oświadczeń niefinansowych,
 • uczestników rynku finansowego,
 • dużych pożyczkobiorców,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • administrację państwową i samorządy.

 

Rejestracja i więcej informacji o wydarzeniu:

https://cbepolska.pl/pl/taksonomia-nowy-system-klasyfikowania-zielonych-i-zrownowazonych-srodowiskowo-inwestycji.html?start=1