24.07.2018

Polskie perspektywy energetyki odnawialnej

energia odnawialna w polsce

Polska znajduje się w tej chwili w ogonie państw UE pod względem ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi obecnie 17 proc., podczas gdy wspólnota postawiła sobie za cel pozyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

W Polsce udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej w 2016 roku wynosił 11,3 proc., przy celu na 2020 na poziomie 15 proc.I)http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 Jednocześnie widać dynamiczny wzrost. W 2007 roku wartość ta wynosiła 6,9 proc. by w 2011 roku wzrosnąć do 10,3 proc. Ze względu na klimat, w Polsce najbardziej perspektywicznymi źródłami odnawialnymi są biomasa oraz energetyka wiatrowa.

Biomasa – energia z pól

Polska jest krajem o dużym potencjale rozwoju energetyki biomasowej. Ze względu na duże zalesienie oraz stosunkowo słabą jakość bonitacyjną gleb, pozyskiwanie surowców energetycznych z rolnictwa i leśnictwa może być bardzo dobrą drogą rozwoju.

W tym kontekście szczególnie istotna jest rola lokalnych instalacji wykorzystujących biomasę, takich jak ciepłownie i nieduże elektrociepłownie. Istotne jest również wspieranie rynku obrotu biomasą, podobnie jak ma to miejsce w tej chwili na Litwie, gdzie dzięki platformie Baltpool około 60 proc. energii cieplnej pozyskiwane jest właśnie z biomasy.

Wadą biomasy jest jej lokalność – transport paliwa wiąże się z dużymi wydatkami, co znacząco obniża wydajność tego źródła. Z tego względu, choć samo w sobie jest to źródło czyste i odnawialne, transport surowca jest nieopłacalny.

Wiatr

Polska ma również duży potencjał rozwoju energetyki wiatrowej. Szczególnie dobre warunki mają farmy wiatrowe na wybrzeżach Bałtyku. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej polskie wybrzeże ma potencjał energetyczny rzędu 6 tysięcy megawatów.

Inne źródła

Ze względu na uwarunkowania klimatyczne, Polska ma niewielkie szanse rozbudowy potencjału energetyki słonecznej. Jest to jednak źródło energii, które może być stosunkowo prosto wykorzystane przez użytkowników domowych, na własne potrzeby. Polacy są w tej chwili zainteresowani rozwojem przydomowych instalacji energetycznych, głównie do ogrzewania wody. Polska jest w tej chwili czwartym rynkiem kolektorów słonecznych w Unii Europejskiej.

W użytkownikach indywidualnych drzemie również potencjał rozwoju niewielkich źródeł fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną bezpośrednio ze światła słonecznego. Coraz popularniejszym trendem jest energetyka prosumencka, w której użytkownik jest jednocześnie producentem i konsumentem energii. Przydomowe instalacje energetyczne, wraz z energetyką rozproszoną, stanowią interesujący kierunek rozwoju polityki energetycznej kraju.

Jednocześnie Polska nie ma dużych możliwości rozwoju energetyki geotermalnej, przede wszystkim ze względu na niewielkie zasoby, do których dostęp jest trudny i kosztowny, np. ze względu na głębokie położenie.

Tym samym polska energetyka odnawialna wspierać się może na dwóch solidnych filarach  – biomasie oraz wietrze, ze stabilizacją ze strony energetyki słonecznej.

   [ + ]

I.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1