25.11.2021

Sławomir Łazarski

Prezes Zarządu MCMP

Sektor biogazu w Polsce

Po wielu trudnych dla sektora biogazu latach pojawia się dobry czas na jego rozwój. Nowe regulacje prawne, w tym ustawa o OZE, tworzą w miarę sprzyjające warunki dla rozwoju rynku biogazowego. Pytanie czy kolejne nowelizacje nie zmienią zasad gry, destabilizując odbudowujący swój potencjał sektor.

 

Czym są biogazownie rolnicze?

To bez wątpienia najbardziej wydajne i przewidywalne odnawialne źródła energii (średnioroczna sprawność dobrze zarządzanej instalacji wynosi ok. 92-96% mocy zainstalowanej). Ponadto instalacje te spełniają definicję energetyki rozporoszonej, umożliwiając jednocześnie pracę w trybie wyspowym lub szczytowym. Nie mniej istotny jest fakt, iż biogazownie świetnie wpisują się w model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Utylizując odpady organiczne i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odchody zwierzęce, odpady poubojowe, przeterminowana żywność, osady biologiczne ze ścieków przemysłowych) produkują w procesie fermentacji metanowej biogaz rolniczy, który może być:

– spalany w jednostce kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną i cieplną lub

– oczyszczony do bio-metanu spełniającego standardy jakości gazu ziemnego lub biopaliwa (bio-CNG).

 

Stan obecny

W Polsce na dzień 13 marca 2021 r. w Rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisanych było 99 wytwórców (łączna moc zainstalowana 117,804 MW). Polska jest na dzień dzisiejszy jednym z mniejszych rynków biogazowych mimo posiadania większego potencjału substratowego, niż Niemcy, które mając ponad 10 tys. biogazowni są niekwestionowanym europejskim liderem.

 

Czas biogazu – perspektywy rozwoju

Bez wątpienia po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych daje się zauważyć znaczący wzrost realizowanych inwestycji biogazowych. Dodatkowo emocje rynku podsycają zapowiedzi PKN ORLEN i PGNIG o planach zainwestowania ogromnych środków w inwestycje biometanowe, które notabene stają się faktem (Orlen kupił już pierwsze biogazownie oraz projekty biogazowe). Zważywszy, na duży potencjał produkcji biometanu w Polsce (szacunki PGNIG to 7-8 mld m3 rocznie) oraz konieczność  sprostania wyzwaniom klimatycznym rozwój sektora biogazu w Polsce przy sprzyjających regulacjach prawnych, mimo stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych wydaje się oczywisty. Czy wykorzystamy tę szansę pokażą najbliższe lata.

Sławomir Łazarski

Prezes Zarządu MCMP

Prezes Zarządu MCMP spółki badawczej specjalizującej się w chemicznej suplementacji procesów fermentacji metanowej, Wiceprezes firmy Biovastum Tech zajmującej zagospodarowaniem „trudnych” odpadów organicznych jako substratów do biogazowni, Doradca Zarządu/Główny Technolog w Polskiej Grupie Biogazowej. Jeden z nielicznych ekspertów skutecznie łączących wiedzę teoretyczną z 11 letnim doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas modernizacji, eksploatacji i rozruchu ponad 20 instalacji biogazowych. Sławomir Łazarski w obszarze biogazu specjalizuje się w:

  • projektowaniu nowych i optymalizacji procesowo-technologicznej istniejących instalacji biogazowych,
  • kierowaniu rozruchem biotechnologicznym i procesem fermentacji metanowej na zróżnicowanych substratach odpadowych,
  • zarządzaniu procesem inwestycyjnym.
Absolwent programu Executive Master of Business Administration realizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, prowadzący pracę badawczą pt. „ Wpływ chemicznej modyfikacji procesów fermentacji metanowej na utrzymanie prawidłowych parametrów pracy komory fermentacyjnej”.