23.07.2019

Ostatni moment, aby skorzystać z zamrożenia cen energii i uniknąć podwyżek

29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie podatku akcyzowego oraz niektórych innych ustaw. Pomimo tego, że w swojej nazwie nie wspomina nic o rosnących cenach energii jest ona niezwykle istotna dla podmiotów, które chcą skorzystać z możliwości tzw. „zamrożenia” cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. Został tylko tydzień na złożenie odpowiednich dokumentów.

Zeszły rok upłynął pod znakiem rosnących cen energii i działań rządu mających uchronić Polaków przed podwyżką cen i stawek za energię elektryczną. Powodem całego zamieszania są rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spowodowało to jednocześnie wzrost cen czarnej energii tak znaczny, że opłacalnym stało się, przy jednoczesnym spadku cen technologii OZE, wytwarzanie zielonej energii bez udziału w aukcjach OZE zwłaszcza przez dużych wytwórców.

Przywołana powyżej ustawa przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej określą ceny i stawki opłat za energię w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r., które zostały ustalone w ich taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, albo też nie wyższych niż ceny i stawki opłat za energię stosowane 30 czerwca 2018 r. ustalonych dla odbiorcy końcowego w inny sposób, np. w formie indywidualnie wynegocjowanych umów.

Obowiązek stosowania cen i stawek z 2018 r. obowiązywać będzie w całym 2019 r. dla odbiorców końcowych, którzy pobierają energię w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV zużywając ją w celach mieszkaniowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawa wymienia przede wszystkim pobieranie energii na potrzeby: gospodarstw domowych, wszelkich pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw, domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, a także oświetlania budynków, zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni oraz garaży – pod warunkiem, że w miejscach tych nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Zamrożenie cen na cały 2019 r. obejmuje także mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, szpitale oraz jednostki publiczne.

Aby móc skorzystać z zamrożenia cen, należy w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy o zmianie podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, czyli do 26 lipca 2019 r. złożyć do swojego sprzedawcy energii odpowiednie oświadczenie na ustawowym wzorze potwierdzające, że jest się mikro lub małym przedsiębiorcą lub też zużywa się energię elektryczną na wyżej wskazane potrzeby mieszkaniowe. Warto pamiętać, że oświadczenie jest składane pod rygorem karnym, zatem nie może zostać złożone przez pełnomocnika, a jedynie osobiście w przypadku osób fizycznych lub w przypadku spółek przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Czy to jedyny obowiązek? Tego z pewnością do końca stwierdzić nie można. Śledząc regulacje prawne dotyczące energetyki, można zauważyć, że jest to dość częsty przypadek, kiedy ustawa odsyła do rozporządzeń, których wydanie jest odwlekane w czasie. Podobnie jest i w tym przypadku. Minister Energii w drodze rozporządzenia określi zakres informacji, jakie odbiorca końcowy będzie zobowiązany przedstawić swojemu sprzedawcy energii. Kiedy to zrobi? Tego nie wiemy. Zatem chcąc skorzystać z cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. należy złożyć do 26 lipca 2019 r. odpowiednie oświadczenie na ustawowym wzorze. Warto też śledzić Dziennik Ustaw by nie narazić się na zarzut niewypełnienia obowiązków. W razie pytań dotyczących zamrożenia cen energii, zapraszam do kontaktu.

Autor: Piotr Szwarc, Prawnik, Specjalista ds. energetyki odnawialnej

Kancelaria CCLaw – Creative Consultants Law Firm