20.01.2021

Technologia Blockchain zmieni energetykę i rynek wodny

Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącym paliw kopalnych sektor energetyczny przechodzi obecnie proces poważnej zmiany. Coraz więcej krajów analizuje możliwości przejścia na energię odnawialną, a także bada sposoby ograniczenia uzależnienia od paliw o skończonych zasobach jak ropa naftowa. Jednocześnie, jesteśmy też świadkami globalnego kryzysu gospodarki wodnej, ponieważ popyt na wodę, w ciągu kilku najbliższych dekad, może przewyższyć podaż. Czy odpowiedzią na te problemy może być technologia blockchain? Wyjaśniamy w jaki sposób blockchain może pomóc w obszarze poszczególnych mediów.

Narzędzia Blockchain w Energetyce – Energia elektryczna i gaz

 

Prognozy mówią o znaczącym wzroście udziału technologii blockchain w energetyce. Portal ResearchandMarkets, do swej oferty raportów, dodał niedawno pozycję „Blockchain na Rynkach Energii”. Autorzy raportu szacują, że CAGR, tj. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego sektora osiągnie oszałamiający wynik 59%, tzn. osiągnie wartość ponad 3 mld dolarów w perspektywie do roku 2024.

Energia elektryczna i odnawialna

 

Potencjał technologii blockchain jako bodźca rozwoju dla energetyki w modelu peer-to-peer jest dobrze udokumentowany. W ramach takich projektów jak Powerledger tworzą się zdecentralizowane sieci podmiotów, które wytwarzają i przesyłają sobie nawzajem energię generowaną ze źródeł odnawialnych. Konsekwencją takiego otwarcia rynków na nowe możliwości jest drastyczne ograniczenie kosztów energii.

Jednak podejście to nieodzownie niesie ze sobą wyzwania natury infrastrukturalnej. Przesył energii elektrycznej możliwy jest wyłącznie na bazie infrastruktury linii i słupów energetycznych, więc aby sieci P2P stały się rzeczywistością, cały system dystrybucji energii wymaga generalnego remontu. Dlatego właśnie, mimo że projekty wymiany energii w modelu P2P są niezwykle kuszące, może upłynąć trochę czasu zanim osiągną swój pełny potencjał.

Zielone certyfikaty

 

Jednak, istnieją obszary, w których technologia blockchain może być wykorzystana już dziś. Zielone certyfikaty to prawa majątkowe będące przedmiotem obrotu niezwiązanego z handlem energią elektryczną. Stanowią one potwierdzenie zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie, certyfikaty wydawane są wyłącznie na podstawie prognoz i danych szacunkowych, ponieważ nie ma dziś możliwości precyzyjnego określenia czy dana porcja energii w sieci pochodzi ze źródła odnawialnego.

Obecnie firmy wykorzystują blockchain do monitorowania energii pochodzących z OZE, dzięki czemu certyfikaty mogłyby być wydawane na podstawie precyzyjnych informacji. Do łańcucha blokowego mógłby być podłączony konkretny panel fotowoltaiczny lub wiatrak. Każda wygenerowana przez nie megawatogodzina (MWh) energii odnawialnej byłaby jednoznacznie rejestrowana w sieci blockchain i do niej przypisywany byłby zielony certyfikat.

Hiszpania już wykorzystuje blockchain przy wydawaniu zielonych certyfikatów, przy współpracy z krajowym dostawcą energii, firmą Iberdrola, która wykorzystuje platformę blockchain dostarczaną przez Energy Web Foundation. Fundacja EWF opracowała system Energy Web – platformę przeznaczoną dla podmiotów z sektora energetycznego. Fundacja analizuje również inne obszary zastosowań narzędzi opartych o technologię blockchain.

Ropa i gaz

 

Sam proces wydobycia ropy i gazu prawdopodobnie nie skorzysta na rozwoju narzędzi blockchainowych. Jednak zarówno ropa jak i gaz to surowce będące przedmiotem obrotu, a finansowanie handlu to olbrzymie wyzwanie dla rynku obrotu surowcami.

Głównym problemem takiego układu jest fakt, iż w każdą transakcję zaangażowane są różne podmioty, m.in. banki i pośrednicy. Wszyscy oni muszą zgodzić się na zawarcie transakcji, co wymaga wydania i uwierzytelnienia akredytywy zanim zrealizowany zostanie transfer środków.

Korzystanie z rozwiązań opartych o blockchain umożliwia wydawanie akredytyw oraz finansowanie transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej transparentności działań poszczególnych stron transakcji. W tradycyjnym układzie, realizacja rozliczeń może zajmować nawet kilka dni, natomiast technologia blockchain umożliwia rozliczenia w czasie rzeczywistym. Znacząco skraca to czas przetrzymywania surowców w portach, co również stanowi koszt dla ich właściciela.

Woda

 

Możliwe zastosowania narzędzi wykorzystujących technologię blockchain nie ograniczają się wyłącznie do sektora energetycznego. Mimo, że kraje rozwinięte traktują dostęp do wody jako coś oczywistego, obecnie mamy do czynienia z globalnym kryzysem wodnym.

Według Fundacji Światowe Forum Ekonomiczne, ponad połowa globalnej populacji, tj. 4,5 mld ludzi, ma ograniczony dostęp do podstawowych usług sanitarnych. Natomiast społeczeństwa rozwinięte nie powinny trwać w przekonaniu, że ten problem nigdy ich nie dotknie. Fundacja przewiduje, że do roku 2050 osiągniemy 40-procentowy deficyt w globalnej podaży wody względem popytu.

Waterchain to jeden z projektów wodnych wykorzystujących technologię blockchain. Technologia ta jednak wykorzystywana jest do crowdfundingu. Finansowanie pozyskiwane jest dla startupów i projektów zorientowanych na rozwiązywanie problemów z gospodarką wodną.

Podsumowanie

 

Energia i woda to podstawowe składniki naszej egzystencji, jednak w obydwu tych obszarach jesteśmy świadkami kryzysu. Jeśli mamy odwrócić skutki zmian klimatu, sektor energetyczny musi zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Każde zaburzenie dostępu ludzi do wody stanowi zagrożenie dla naszego życia.

Technologia blockchain może pomóc w ograniczaniu utrudnień w dostępie do wody i zapewniać zrównoważoną i przejrzystą gospodarkę zasobami wody. Może też pomagać w tworzeniu nowych sposobów dostarczania i śledzenia przesyłu energii odnawialnej. To dopiero początek wykorzystywania narzędzi opartych o blockchain, jednak posiadają one olbrzymi potencjał i mogą pomóc ochronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Jednym z największych wyzwań w sektorze gospodarki wodnej jest zarządzanie podażą wody. Systemy wodociągowe często bazują na starej infrastrukturze charakteryzującej się stratami i niską wydajnością.

Ponadto, niewielu dużych graczy rynkowych wykorzystujących narzędzia handlu algorytmicznego, kontroluje znaczące zasoby wody. Dlatego właśnie nie wiemy czy dysponowanie zasobami wodnymi realizowane jest w sposób sprawiedliwy.

Blockchain jest w stanie odwrócić bieg światowego kryzysu wodnego. Dzięki rozbudowanej sieci czujników IoT zasoby wodne mogą być lepiej zagospodarowywane na zarówno w skali mikro jak i makro. Dane z czujników zarejestrowane w łańcuchu blokowym umożliwiają osiągnięcie przejrzystości na poziomie o wiele wyższym niż obecnie oferowanym przez branżę wodociągową.

Taki właśnie jest cel projektu o nazwie Blockchain Water. Łączy on m.in. projekty Golem, IOTA, Filecoin oraz Siacoin, aby ułatwić zarządzanie światową infrastrukturą wodną. Blockchain Water wykorzystuje również sztuczną inteligencję, która jest w stanie szybko przeprowadzić różne symulacje, aby wybrać optymalny sposób zarządzania zasobami wody.

 

Źródło: Coincentral, Autor: Sarah Rothrie