19.05.2021

Dorota Zawadzka

Konfederacja Lewiatan

Bariery przy wytwarzaniu energii z OZE wbrew światowym megatrendom

Obecny system prawny nie nadąża za dynamicznymi zmianami technologicznymi, ekonomicznymi, a także percepcją społeczną związaną z przeobrażeniami klimatu. Różnego rodzaju obciążenia, zwłaszcza parapodatkowe, stanowią główną barierę rozwoju odnawialnej energetyki z instalacji bądź na własne potrzeby.

W imieniu Rady OZE Konfederacji Lewiatan apelujemy o jak najszybsze usunięcie barier rozwoju energetyki z OZE oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywne funkcjonowanie umów typu cPPA (umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółki obrotu), budowy linii bezpośredniej, z zachowaniem właściwego podziału kosztów funkcjonowania pomiędzy użytkownikami systemu. Bez uzgodnienia i wdrożenia nowych ram prawnych istnieje ryzyko partykularnych działań, które zahamują lub zastopują rozwój zeroemisyjnej, rozproszonej energetyki i konkurencyjnej polskiej gospodarki w erze transformacji energetycznej.

Do zwiększenia konkurencji na rozproszonym rynku przyczyni się także wspieranie usług obniżenia poboru energii (DSR – demand side response) oraz jej magazynowania, a także cyfryzacja, stanowiąca jeden z głównych trendów technologicznych w energetyce. Legislacyjny pakiet unijny wspiera ten kierunek z uwagi na korzyści dla rozwoju elastycznego i rozproszonego rynku, a także dla aktywizacji postaw konsumentów energii.

Coraz częściej projekty gospodarcze i modele biznesowe oparte będą na dostawach odnawialnej energii pozyskiwanej z rynku o zupełnie nowym kształcie, z kluczowym udziałem niezależnych, rozproszonych źródeł odnawialnych.

Ten nowy model doprowadzi wkrótce do stabilizacji cen energii i ciepła na poziomie niższym od tego, jaki wynikałby z ceny paliw kopalnych. Dlatego też utrzymanie dotychczasowego centralnego rynku wytwarzania, przesyłania i dystrybucji  energii elektrycznej, wbrew megatrendom światowym i regulacjom unijnym, jest skazane na porażkę. I może doprowadzić do załamania lub spowolnienia gospodarki i znacznego opóźnienia rozwoju kraju.

Dorota Zawadzka

Konfederacja Lewiatan

Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Dorota ma bardzo bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz szeroko pojętej energetyki. Pracując w resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była tam Zastępczynią Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. Następnie w Fundacji WWF koordynowała pracami pionu Polityki Środowiskowej, była odpowiedzialna za działania lobbingowe oraz komunikacyjne w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, polityki wodnej oraz Funduszy Unii Europejskich na lata 2014-2020. Jako Zastępczyni Prezesa Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadała za zarządzanie programami wsparcia finansowego projektów z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej oraz wdrażanie Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce. Jako Dyrektorka w PwC Advisory zajmowała się doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych tj. EBOR, EBI, Komisji Europejskiej dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, realizowała projekty w zakresie tworzenia Strategii Zielonych Miast dla Sofii (Bułgaria) oraz Zenicy (Bośnia i Hercegowina) dla EBOR, Efektywności Energetycznej oraz Smart Cities dla EBI oraz Innowacyjnych Przedsiębiorstw dla KE. Członkini grup roboczych ds. energii i klimatu w BUSINESSEUROPE oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obecnie zaangażowana w działania dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej i krajowej polityki energetycznej i klimatycznej, w tym OZE, efektywności energetycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.